انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نام مهدی
نام خانوادگی آژینی
رشته تحصيلي ریاضی محض
کشور محل اخذ مدرک ایران
مرتبه استادیار
محل خدمت 1
عنوان پست سازمانی عضو ومدیرگروه ریاضی محض(گرایش آنالیزوجبروابقا)(ارش
نوع استخدام آزمایشی
نوع همکاری تمام وقت