برنامه حضور مدیران محترم گروههای آموزشی

دانشجویان محترم لطفا جهت اطلاع از ساعات حضور مدیران گروهها فایل ذیل را دانلود بفرمایید