تخفیفات دانشجویی

 

مدارک لازم جهت استفاده از تخفیف دو دانشجویی (دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 
 
۱- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه (هر دو فر)
۲- اصل و تصویر کارت ملی (هر دو نفر)
۳- گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوی دوم
۴- تصویر کارت دانشجویی (دانشجوی متقاضی)
تبصره: دانشجویان مقطع دکتری در صورتی که سه دانشجوی همزمان در حال تحصیل در دانشگاه های آزاد اسلامی باشند مجاز به استفاده از این تخفیف می باشند و مدارک هر سه نفر تیاز است)
توجه مهلت استفاده از تخفیف دو دانشجویی جهت نیمسال اول تا ۱۵ آذر ماه و نیمسال دوم تا ۱۵ اردیبهشت ماه می باشد