امور مشمولین

 

دانلود فرم مشمولین

 

مراحل ارسال و پیگیری درخواست های خروج از کشور:

۱- مراجعه به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ جهت دریافت کد «سخا» (توسط دانشجو)

۲- ورود به سامانه سخا به آدرس http://services.epolice.ir و ثبت درخواست خروج از کشور (توسط دانشجو)

۳- مراجعه به امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده متبوع، دریافت و تکمیل فرمهای «الف» و «ب»، اخذ امضاهای مربوطه (توسط دانشجو)

۴- واریز فیش به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (توسط دانشجو)

۵- تحویل فرمهای تکمیل شده و فیش واریزی به ریاست امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده (توسط دانشجو)

۶- بررسی و اسکن مدارک تحویلی و ارسال درخواست به اداره مشمولین واحد از طریق سیستم اتوماسیون اداری (توسط رییس اداره دانشجویی و فرهنگی دانشکده)

۷- بررسی نهایی مدارک ارسالی، اخذ استعلامات مربوطه و تایید نهایی درخواست خروج از کشور (ظرف مدت ۴۸ الی ۷۲ ساعت از تاریخ وصول درخواست توسط اداره مشمولین واحد صورت می پذیرد)

لازم بذکر است جهت رعایت حال دانشجویان و هماهنگی سازمان وطیفه عمومی با کلیه دانشگاه ها این روند به صورت غیر حضوری و پس از تایید نهایی درخواست، دانشجو می تواند از طریق سامانه «سخا» جهت پرداخت ودیعه مورد نظر اقدام نماید

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌