طرح درس

طرح دروس بر اساس نام استاد در دانشکده علوم پایه

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر نوروزی

آزمایشگاه جلبک شناسی

دانلود

آزمایشگاه فیزیولوژی

دانلود

بیوتکنولوژی

دانلود

تالوفیتها

دانلود

جلبک شناسی

دانلود

 

دکتر عبدالحسین روستائیان

پیشرفت های نوین در ترکیبات طبیعی

دانلود

 

دکتر مهران آرین

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته

دانلود

تکتونیک برخوردی

دانلود

تکوین قاره ها

دانلود

چین خوردگی

دانلود

کانه زایی و تکتونیک

دانلود

روش تحقیق

دانلود

تکتونیک و رسوبگذاری

دانلود

 

دکتر سحر بنی یعقوب

آشنائی و تسلط بر اصول تئوری و کاربرد نانو مواد معدنی

دانلود

آشنائی با مسائل روزشیمی در حوزه معدنی

دانلود

 

دکتر سیدجمال الدین شیخ ذکریایی

پترولوژی رخساره های دگرگونی

دانلود

کانسارهای آذرین و دگرگونی

دانلود

انکلاوها و پترولوژی گرانیت ها

دانلود

پترولوژی تجربی

دانلود

دگرگونی و مناطق برشی

دانلود

رخساره های ولکانیکی

دانلود

سنگ های پیروکلاستیک

دانلود

 

دکتر پروانه مقامی

اساس فیزیکی پرتوها و اثرات بیولوژیکی انواع پرتوها

دانلود

تعیین ساختار های متنوع پروتئین و اسیدهای نوکلئیک و نحوه عملکردشان

دانلود

آشنایی با تکنیک های دستور زی ژن و نوترکیبی DNA

دانلود

اساس فیزیکی پرتوها و اثرات بیولوژیکی انواع پرتوها

دانلود

بررسی اساس مولکولی سیستم بیولوژی

دانلود

 

 

 

دکتر مریم منصف شکری

 

(روشهای بیوشیمی) نظری و عملی

دانلود

طرح کنترل متابولیسم

دانلود

طرح درس بیوتکنولوژی

دانلود

طرح درس بیوشیمی ۲

دانلود

مواد جهش زا و سرطان زا

دانلود

 

 

دکتر آزاده حکمت

زیست شناسی مولکولی پیشرفته

دانلود

روش تحقیق پیشرفته

دانلود

بیوفیزیک

دانلود

بیوفیزیک سرطان

دانلود

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

دانلود

بیوفیزیک سلولی

دانلود

فیزیک داروها

دانلود

روش تحقیق

دانلود

 

دکتر نیما نظافتی

اصول اکتشافات ژئوفیزیکی - ارشد

دانلود

ذخایر معدنی ایران ارشد

دانلود

زبان تخصصی پیشرفته دکتری

دانلود

ژئوشیمی ایزوتوپ های پایدار دکتری

دانلود

کاربرد ایزوتوپ ها در زمین شناسی

دانلود

کانسارهای آذرین و دگرگونی - ارشد

دانلود

کانسارهای رسوبی - ارشد

دانلود

کانی زایی در پوسته قاره ای پرکا

دانلود

کانی شناسی کارشناسی

دانلود

کانی ها و سنگ های صنعتی - ارشد

دانلود

 

تجزیه نمونه های معدنی ارشد

دانلود

فلززایی در زمان و مکان - دکتری

دانلود

 

دکتر امیرحسین مشکوتی

دینامیک جو پیش نیاز

دانلود

دینامیک جو پیشرفته

دانلود

گردش کلی

دانلود

لایه مرزی

دانلود

مبانی هواشناسی همدیدی

دانلود

 

دکتر علی سلگی

درس تکتونیک جنبا

دانلود

درس شکستگی

دانلود

درس مناطق برشی در سنگ ها

دانلود

 

دکتر حسین آقائی

ترمودینامیک آماری ۱

دانلود

ترمودینامیک آماری ۲

دانلود

 

ترمودینامیک شیمیایی جامدات

دانلود

 

دکتر فتاح ستوده نژاد

فرم طرح درس ایمنی

دانلود

فرم طرح درس سلولی و ملکولی

دانلود

 

فرم طرح درس کشت سلول

دانلود

 

دکتر یونس ولدبیگی

اصول پایه شیمی فیزیک، ترمودینامیک و سینتیک

دانلود

روشهای محاسبات کوانتومی

دانلود

 

دکتر مجید منجمی

بررسی پایه های الکتروشیمی و کاربردهای آن در واکنشهای پیچیده شیمیایی

دانلود