نیمسال اول ۹۶-۹۵

طرح درس دانشکده علوم پایه نیمسال اول ۹۶-۹۵

دکتر پروانه مقامی

بیوفیزیک پرتوی

دانلود

بیوفیزیک مولکولی

دانلود

روشهای نوترکیبی

دانلود

زیست فناوری پروتئین

دانلود

مولکولی پیشرفته

دانلود

 

دکتر منصف شکری

روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک کارشناسی ارشد

دانلود

روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک سرفصل دکتری

دانلود

 

دکتر سهراب حجام

خرد اقلیم شناسی زیستی

دانلود

 

دکتر سیدمحسن آل علی

رخساره های کربناته

دانلود

دیاژنز

دانلود

لیتوستراتیگرافی

دانلود

زمین شناسی نفت ایران

دانلود

سنگ شناسی رسوبی کربناته

دانلود

سنگ شناسی رسوبی پیشرفته

دانلود

 

دکتر حمید رسولی

جبر پیشرفته

دانلود

ریاضی ۱

دانلود

ریاضی ۲

دانلود

ریاضیات ۳- معادلات دیفرانسیل

دانلود

زبان تخصصی

دانلود

نظریه رسته

دانلود

نظریه گروه ها و کاربردهای آن

دانلود

 

دکتر زهرا نورمحمدی

مهندسی ژنتیک تکمیلی

دانلود

ژنتیک مولکولی پیشرفته ۱

دانلود

تنظیم بیان ژنها

دانلود

مهندسی ژنتیک

دانلود

 

 

 

دکتر غلامعلی کمالی

اقلیم شناسی کشاورزی پیشرفته

دانلود

اندازه گیری دقیق در تحقیقات هواشناسی کشاورزی

دانلود

آشنائی با اقلیم شناسی و تغییر اقلیم و مولفه های اثر گذار بر آن

دانلود

آشنائی با روش های برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و گیاهان زراعی و...

دانلود

 

 

 

دکتر مهسا ارمغان

شیمی سل - ژل

دانلود

معدنی پیشرفته

دانلود