گروه زیست شناسی

 

گروه تخصصی زیست شناسی (ژنتیک، سلولی مولکولی و میکروبیولوژی)

 

 

مدیر گروه: جناب آقای دکتر فتاح ستوده نژاد نعمت الهی (سلولی و مولکولی)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: sotoudehnejad@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/f-sotoudehnejad/fa

 

 

 

سرکار خانم دکتر زهرا نورمحمدی (ژنتیک مولکولی)

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: z-nouri@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/z-nourmohamadi/fa

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر شیوا ایرانی (ژنتیک مولکولی)

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: s.irani@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-irani/fa

 

 

جناب آقای دکتر غلامرضا جوادی (ژنتیک مولکولی)

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: gh-javadi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/gh-javadi/fa

 

 

سرکار خانم دکتر پروانه صفاریان

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: parvaneh.saffarian@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://p-saffarian.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

گروه تخصصی زیست شناسی (بیوفیزیک، بیوشیمی و علوم جانوری)

 

مدیر گروه: سرکار خانم دکتر عیدی (علوم جانوری، فیزیولوژی)

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: eidi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/a-eidi/fa

 

 

جناب آقای دکتر کاظم پریور (علوم جانوری، تکوین)

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: k.parivar@srbiau.ac.ir،

kazem-parivar@yahoo.com

آدرس سایت: http://k-parivar.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

 

سرکار خانم دکتر آزاده حکمت (بیوفیزیک)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: hekmat@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://a-hekmat.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

سرکار خانم دکتر نسیم حیاتی رودباری (علوم جانوری، تکوین)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: hayati@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/n-hayati/fa

 

 

سرکار خانم دکتر هانیه جعفری (بیوشیمی)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: h-jafary@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://h-jafary.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

 

سرکار خانم دکتر شهربانو عریان (علوم جانوری)

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: sh-oryan@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://sh-oryan.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

سرکار خانم دکتر مریم قبه (بیوشیمی)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: ghobeh@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://m-ghobeh.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

سرکار خانم دکتر پروانه مقامی (بیوفیزیک)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: maghami@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/p-maghami/fa

 

سرکار خانم دکتر پریچهر یغمایی (علوم جانوری، فیزیولوژی)

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: yaghmaei_p@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/p-yaghmaei/fa

 

 

گروه تخصصی زیست شناسی (علوم گیاهی)

مدیر گروه: سرکار خانم دکتر سارا سعادتمند (فیزیولوژی گیاهی)

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: s_saadatmand@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/s-saadatmand/fa

 

 

جناب آقای دکتر علیرضا ایران بخش

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: iranbakhsh@iau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/a-iranbakhsh/fa

 

 

 

 

جناب آقای دکتر رمضانعلی خاوری نژاد (فیزیولوژی گیاهی)

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: ra.khavarinejad@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://r-khavarinezhad.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

جناب آقای دکتر طاهر نژاد ستاری (گیاه شناسی)

 

 

جناب آقای دکتر ایرج مهرگان (سیستماتیک گیاهی)

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: imehregan@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/i-mehregan/fa

 

 

 

سرکار خانم دکتر بهاره نوروزی (فیزیولوژی گیاهی)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: bahareh.nowruzi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/b-nowruzi/fa