گروه ژئوفیزیک

گروه ژئوفیزیک

 

جناب آقای دکتر حسین زمردیان

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: h.zomorrodian@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://h-zomorodian.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

جناب آقای دکتر میرستار مشین چی اصل

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m.meshinchi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://s-meshinchi.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

جناب آقای دکتر محمود مهرآموز

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m.mehramooz@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://m-mehramouz.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

جناب آقای دکتر مجید معهود

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m.mahood@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://m-maahoud.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

جناب آقای دکتر رضا حیدری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: r-heidari@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://r-heidari.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

جناب آقای دکتر حمیدرضاه سیاه کوهی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:

آدرس سایت:

 

جناب آقای دکتر نوربخش میرزائی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:

آدرس سایت: