گروه ریاضی

گروه ریاضی

 

مهدی آژینی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m.azhini@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-azhini/fa

 

 

توفیق الهویرنلو

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: t-alahviranlou@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/t-alahviranlou/fa

 

 

ابوالفضل تهرانیان

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: tehranian@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/a-tehranian/fa

 

 

فرهاد حسین زاده لطفی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: hosseinzadeh_lotfi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/f-hoseinzadeh/fa

 

 

 

محسن رستمی مال خلیفه

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: rostamy@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-malkhalifeh/fa

 

محمدرضا مردان بیگی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: mrmardanbeigi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://m-mardanbeigi.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

میرمظفر معصومی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m.massoumi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://m-masoumi.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

حسین دوستی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: h-dousti@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/h-dousti/fa

 

 

حمید رسولی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: hrasouli@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/h-rasouli/fa

 

 

 

ابوالقاسم امامزاده

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: emamzadeh@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/a-emamzadeh/fa

 

 

غلامرضا جهانشاهلو

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: l.jahanshahloo@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://l-jahanshahloo.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

سعید عباس بندی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: s-abbasbandy@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://s-abbasbandy.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

 

حمیدرضا میمنی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:

آدرس سایت:

 

علی ایرانمنش

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:

آدرس سایت:

 

سمیه خلاشی قزل احمد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: s.ghezelahmad@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/s-khalashi/fa