گروه زمین شناسی

گروه: زمین شناسی

 

مهران آرین

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: mehranarian@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://m-arian.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

سید محسن آل علی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m.aleali@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://m-aleali.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

سیدجمال الدین شیخ ذکریایی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: sheikhzakariaee@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://j-sheikhzakariaee.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

علی سلگی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: a.solgi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://a-solgi.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

اکرم میرزایی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:mirzaie.unicourse@gmail.com 

آدرس سایت:

 

نیما نظافتی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: nezafati@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://n-nezafati.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

 

 

زهرا ملکی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: z.maleki@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://z-maleki.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

علیرضا جعفری راد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: alirezajafarirad@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://a-jafarirad.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

منصور وثوقی عابدینی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: m-abedini@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://m-abedini.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html