گروه شیمی

گروه شیمی

 

موید حسینی صدر

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: m-hoseinisadr@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://m-hoseinisadr.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

دکتر محمد هادی گیویان راد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: mh.givian@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-givian/fa

 

 

عیسی یاوری

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: e-yavari@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://e-yavari.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

حسین آقائی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: h.aghaie@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://h-aghaie.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

عبدالحسین روستائیان

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: a.rustaiyan@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://a-roustaian.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

میرعبداله سیدسجادی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: msadjadi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://a-sajadi.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

 

محمدصابر تهرانی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m-sabertehrani@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-sabertehrani/fa

 

 

کاوش مجلسی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: kavoshmajlesi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/k-majlesi/fa

 

 

کریم زارع

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: k-zare@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/k-zare/fa

 

 

 

پرویز آبرومند آذر

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: paberoomand@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/p-aberoumand/fa

 

 

 

جواد مختاری علی آباد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

آدرس سایت:

 

 

 

 

سحر بنی یعقوب

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/s-baniyaghoob/fa

 

 

جواد عزیزیان

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:

آدرس سایت:

 

 

زهره میرجعفری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: zmirjafary@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/z-mirjafary/fa

 

 

محمد یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: m-yusefi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-yusefi/fa

 

 

یونس ولدبیگی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

آدرس سایت:

 

مهسا ارمغان

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: mahsaarmaghan@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://m-armaghan.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

مرتضی روحانی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

آدرس سایت:

 

سیدواقف حسین

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: v-hosein@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://v-hosein.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

محمدرضا غلامی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: mr-gholami@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://mr-gholami.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

محمدمحمود هاشمی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:

آدرس سایت: