گروه هواشناسی

گروه: هواشناسی

 

سهراب حجام

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: shajjam@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://s-hojam.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

غلامعلی کمالی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: a.kamali@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://gh-kamali.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

امیرحسین مشکواتی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: ameshkatee@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://a-meshkatee.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

فرهنگ احمدی گیوی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:

آدرس سایت: