گروه آمار

گروه آمار

 

محمدحسن بهزادی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: behzadi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-behzadi/fa

 

 

غلامحسین یاری

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: gh-yari@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://gh-yari.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

 

 

احمد شاهورانی سمنانی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

آدرس سایت: