برنامه حضور اساتید گروه ژئوفیزیک

برنامه حضور جناب آقای دکتر حسین زمردیان

برنامه حضور جناب آقای دکتر میرستار مشین چی اصل

برنامه حضور جناب آقای دکتر محمود مهرآموز

برنامه حضور جناب آقای دکتر مجید معهود

برنامه حضور جناب آقای دکتر رضا حیدری

برنامه حضور جناب آقای دکتر حمیدرضاه سیاه کوهی

برنامه حضور جناب آقای دکتر نوربخش میرزائی