برنامه حضور اساتید زمین شناسی

برنامه حضور جناب آقای دکتر مهران آرین

برنامه حضور جناب آقای دکتر سید محسن آل علی

برنامه حضور جناب آقای دکتر سیدجمال الدین شیخ ذکریایی

برنامه حضور جناب آقای دکتر علی سلگی

برنامه حضور سرکار خانم دکتر اکرم میرزایی

برنامه حضور جناب آقای دکتر نیما نظافتی

برنامه حضور سرکار خانم دکتر زهرا ملکی

برنامه حضور جناب آقای دکتر علیرضا جعفری راد

برنامه حضور جناب آقای دکتر منصور وثوقی عابدینی