برنامه حضور اساتید گروه هواشناسی

برنامه حضور جناب آقای دکتر سهراب حجام

برنامه حضور جناب آقای دکتر غلامعلی کمالی

برنامه حضور جناب آقای دکتر امیرحسین مشکواتی

برنامه حضور جناب آقای دکتر فرهنگ احمدی گیوی