برنامه حضور اساتید گروه آمار

 

برنامه حضور جناب آقای دکتر محمدحسن بهزادی

برنامه حضور جناب آقای دکتر غلامحسین یاری

برنامه حضور جناب آقای دکتر احمد شاهورانی سمنانی