مدارک لازم جهت دریافت ریز نمرات

 

۱. اصل و یک سری کپی از دانشنامه مقطعی که درخواست ریزنمرات آنرا دارید.

۲. اصل و یک سری کپی از ریزنمرات تائید شده مقطع پایه (جهت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ریزنمرات تائید شده سازمان مرکزی)

۳. اصل و دو سری کپی فیش بانکی به مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی شعبه زبرجد به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی