برنامه حضور مدیر گروه زیست شناسی ‏(بیوفیزیک، بیوشیمی و علوم جانوری)‏