مراحل انجام دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

به منظور انجام مراحل دفاع در نیمسال جاری لازم است دانشجویان گرامی موارد ذیل را به انجام برسانند:

۱. دریافت وضعیت تحصیلی از آموزش دانشکده تا تاریخ ۱۵ دی ۹۶

۲. آپلود فایل pdf پایان نامه در سیستم ثبت پروپوزال

۳. تایید پایان نامه توسط استادان راهنما و مشاور در سیستم ثبت پروپوزال

۴. تایید پایان نامه توسط مدیر گروه و تعیین داور توسط ایشان

۵. مراجعه به کارشناس پژوهشی دانشکده و دریافت فرم های مجوز دفاع

۶. تکمیل امضاهای موجود در فرم های مجوز دفاع به همراه سایر مدارک و تحویل آن به پژوهش دانشکده تا تاریخ ۳۰ دی ماه

۷. انجام دفاع تا ۳۰ بهمن ماه در صورت تحویل و تایید مدارک تا ۳۰ دی ماه

لازم به ذکر است که زمانی به پژوهش دانشکده برای دریافت فرم های مجوز دفاع مراجعه شود که کار سیستمی دانشجو در کارتابل کارشناس پژوهش آمده باشد. در غیراینصورت پژوهش دانشکده از تحویل فرم های مجوز دفاع معذور می باشد.

همچنین زمان های اعلام شده قابل تمدید نمی باشد