اعلام‎ ‎آخرین‎ ‎مهلت دفاع از‎ ‎پایان نامه‎ ‎در‎ ‎نیمسال‎ ‎اول۹۷‏‎ -‎‏۹۶‏

بدینوسیله شرایط و آخرین مهلت تعیین شده برای تحویل مدارک و برگزاری جلسه دفاع دانشجویانی که مایلند تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ (بهمن ماه ۹۶) از پایان نامه یا رساله خود دفاع نمایند، بشرح زیر اعلام می شود. بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد زیر و زمان های اعلام شده، مسئولیت کار متوجه دانشجو و گروه تخصصی مربوطه خواهد بود و عذری در خصوص نبود آگاهی و عدم اطلاع رسانی مناسب در این خصوص پذیرفته نیست.

۱) دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که پروپوزال آنها به صورت غبرسیستمی تصویب شده است موظفند یک نسخه از پایان نامه تایید شده که مندرجات و محتوای علمی آن کامل و بصورت تایپ شده باشد، به همراه فرم اعلام آمادگی دفاع تکمیل شده، برگه وضعیت تحصیلی و نامه اعلام تاریخ دفاع خود را (با رعایت فاصله زمانی حداقل ۱۰ روز از زمان تحویل تا تاریخ دفاع) حداکثر تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۶ تحویل دفتر امور پژوهشی دانشکده نمایند.

۲) دانشجویان دوره دکتری که پروپوزال آنها به صورت غیرسیستمی تصویب شده است موظفند:

الف- یک نسخه از رساله تایید شده که مندرجات و محتوای علمی آن کامل و بصورت تایپ شده باشد، بهمراه برگه وضعیت تحصیلی و فرم اعلام آمادگی دفاع خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰ دی ماه ۹۶ به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحویل نمایند.

با توجه به زمان موردنیاز برای بررسی رساله های دوره دکتری توسط داوران محترم و همچنین امکان ارائه پاسخ تا مهلت مقرر، صدور احکام برای اساتید داور داخلی و خارجی توسط دفاتر امور پژوهشی دانشکده ها حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۰ دی ۹۶ انجام خواهد شد.

ب - صرفاً در صورت رعایت بند الف، دانشجویان دکتری می توانند پاسخ کتبی اساتید داوران داخلی و خارجی و نامه اعلام تاریخ دفاع خود را (با رعایت فاصله زمانی حداقل ۱۰ روز از زمان تحویل تا تاریخ دفاع) حداکثر تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۶ تحویل دهند.

۳) امضاء استاد راهنما در صفحه اول نسخه پایان نامه یا رساله تحویلی بعنوان تاییدی بر محتوای علمی و تکمیل و انطباق آن با فرمت استاندارد تدوین پایان نامه ها، الزامی است.

۴) در صورت ارائه مدارک لازم مطابق بندهای ۱ و ۲، جلسه می بایست حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۶ برگزار شود.

۵) زمان برگزاری دفاع (۳۰ بهمن ۹۶) به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

تذکرات مهم:

الف) دانشجویان جهت دریافت مدارک اولیه دفاع می بایست با رعایت فاصله زمانی مودنیاز از زمان تصویب موضوع، به دفتر پژوهشی دانشکده مراجعه و مدارک دفاع را دریافت نمایند.

ب) برگزاری دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ماه ۱۳۸۵ و بعد از آن بر اساس شیوه نامه جدید دفاع امکان پذیر خواهد بود.

ج) لازم است گروه تخصصی و دانشکده پس از کنترل و بررسی اعتبار مجلات، مقالات و ضوابط صحیح آدرس دهی نویسندگان مقاله بر اساس بخشنامه های موجود، اقدام به تایید مدارک مربوطه نمایند.

بدیهی است چنانچه پذیرش یا چاپ مقاله، فرم تکمیل شده تایید مقاله و ضمائم آن به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحویل نشود (بر اساس مندرجات بخشنامه های مربوطه)، فرم اعلام آمادگی دفاع به دانشجو ارائه نخواهد شد.

د) به دانشجویان مقطع دکتری که تاریخ تصویب پروپوزال آنها در شورای پژوهشی دانشکده، بعد از تاریخ ۳۰ بهمن ۹۵ و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که تاریخ تصویب پروپوزال آنها در شورای پژوهشی دانشکده بعد از تاریخ ۳۱ شهریور ۹۶ می باشد - بدلیل سپری نشدن مدت زمان لازم از تاریخ تصویب موضوع تا زمان دفاع - مدارک دفاع ارائه نخواهد شد و اینگونه دانشجویان نمی توانند در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶ دفاع نمایند.

ه) دانشجویانی که مدارک اولیه دفاع را دریافت نموده اند، صرفاً در صورت تکمیل و ارائه به موقع کلیه مدارک مورد نیاز می توانند در این نیمسال از پایان نامه یا رساله خود دفاع نمایند و در اختیار داشتن مدارک اولیه دفاع (در صورت عدم تحویل به موقع) هیچگونه حقی برای آنان ایجاد نخواهد کرد.

و) لازم است از ارسال درخواست دفاع پیش از موعد توسط دانشکده ها خودداری گردد.

ز) فاصله زمانی حداقل ۱۰ روز از زمان تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز که در فوق اعلام گردیده جهت برگزاری جلسات دفاع دانشجویان (کارشناسی ارشد و دکتری) به منظور درج آگهی و همچنین اطلاع رسانی در وب سایت دانشکده مربوطه رعایت گردد.

ح) دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی که پروپوزال آنها از طریق سیستم ثبت پروپوزال به تصویب رسیده است باید بر اساس تاریخهای فوق الذکر روند برگزاری دفاع خود را از طریق این سیستم انجام دهند.