رشته ژئوفیزیک

 

دانلود (کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ و ماقبل)

 

دانلود (کارشناسی ارشد ورودی ۹۶ و مابعد)