اخبار

قابل توجه دانشجویان محترم

خبر بنیاد نخبگان استعدادهای برتر‌‌‌‌‌

 

با توجه به اینکه در نظر است در دانشکده علوم پایه، کانون فرهنگی تشکیل گردد، به این وسیله از دانشجویان فعال و خلاق که تمایل به همکاری و مشارکت با این کانون را دارند، خواهشمند است به اتاق ۳۲۶ واقع در طبقه سوم ساختمان علوم پایه (آقای ارندان) مراجعه نمایند. اداره امور فرهنگی و دانشجوی دانشکده علوم پایه