طرح درسی گروه زیست شناسی

دکتر کاظم پریور

زیست شناسی سلولی یوکاریوتی I

دانلود

ژنتیک تکوینی

دانلود

جنین شناسی مولکولی

دانلود

 

دکتر خاوری نژاد

بیوشیمی لیپیدها و قندها

دانلود

تنظیم کننده های رشد گیاهی

دانلود

مباحث پیشرفته در کربوهیدرات ها و لیپیدها

دانلود

مباحثی در بیوشیمی

دانلود

متابولیسم گیاهی

دانلود

 
 
 

دکتر نسیم حیاتی رودباری

ترمیم و هیستوژنز مولکولی

دانلود

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

دانلود

زیست شناسی تکوینی جانوری

دانلود

مباحث ویژه

دانلود

 

 

دکتر پروانه مقامی

اساس فیزیکی پرتوها و اثرات بیولوژیکی انواع پرتوها

دانلود

تعیین ساختار های متنوع پروتئین و اسیدهای نوکلئیک و نحوه عملکردشان

دانلود

آشنایی با تکنیک های دستور زی ژن و نوترکیبی DNA

دانلود

اساس فیزیکی پرتوها و اثرات بیولوژیکی انواع پرتوها

دانلود

بررسی اساس مولکولی سیستم بیولوژی

دانلود

بیوفیزیک پرتوی

دانلود

بیوفیزیک مولکولی

دانلود

روشهای نوترکیبی

دانلود

زیست فناوری پروتئین

دانلود

مولکولی پیشرفته

دانلود

بیوانرژی

دانلود

مباحثی پیشرفته در بیولوژی مولکولی

دانلود

 
 

دکتر آزاده حکمت

زیست شناسی مولکولی پیشرفته

دانلود

روش تحقیق پیشرفته

دانلود

بیوفیزیک

دانلود

بیوفیزیک سرطان

دانلود

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

دانلود

بیوفیزیک سلولی

دانلود

فیزیک داروها

دانلود

روش تحقیق

دانلود

 

دکتر زهرا نورمحمدی

مهندسی ژنتیک تکمیلی

دانلود

ژنتیک مولکولی پیشرفته ۱

دانلود

تنظیم بیان ژنها

دانلود

مهندسی ژنتیک

دانلود

زیست فناوری مولکولی

دانلود

کاربرد مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی

دانلود

مهندسی ژنتیک یوکاریوتها

دانلود

ژنومیکس و پروتئومیکس

دانلود

زیست شناسی مولکولی پروکاریوتها

دانلود

ژنتیک جمعیت تکمیلی

دانلود

 

دکتر فتاح ستوده نژاد

 

طرح درس ایمنی

دانلود

طرح درس سلولی و ملکولی

دانلود

طرح درس کشت سلول

دانلود

 

دکتر شیوا ایرانی

چرخه سلولی از دید مولکولی

دانلود

زیست شناسی و ژنتیک سلول های بنیادی

دانلود

ژنتیک سرطان

دانلود

ساز و کارهای سلولی و مولکولی سرطان

دانلود

 

دکتر نوروزی

آزمایشگاه جلبک شناسی

دانلود

آزمایشگاه فیزیولوژی

دانلود

بیوتکنولوژی

دانلود

تالوفیتها

دانلود

جلبک شناسی

دانلود

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دو

دانلود

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی یک

دانلود

اکوفیزیولوژی گیاهی

دانلود

تنش در گیاهان

دانلود

رابطه آب و خاک و گیاه

دانلود

زیست مولکولی

دانلود

فیزیولوژی گیاهی دو

دانلود

آزمایشگاه کشت سلول و بافت گیاهی

دانلود

آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی

دانلود

فیزیولوژی گیاهی یک

دانلود