طرح درسی گروه زیست شناسی

دکتر کاظم پریور

زیست شناسی سلولی یوکاریوتی I

دانلود

ژنتیک تکوینی

دانلود

جنین شناسی مولکولی

دانلود

 

دکتر طاهر نژاد ستاری

خاستگاه گیاهان خشکی زی

دانلود

روش تحقیق، رساله و مقاله نویسی

دانلود

زبان تخصصی پیشرفته

دانلود

زیست پالایی

دانلود

اکولوژی میکروارگانیسمها

دانلود

 

دکتر پریچهر یغمایی

نوروفیزیولوژی رفتار

دانلود

اندوکرینولوژی پیشرفته

دانلود

فیزیولوژی عصب و عضله

دانلود

 

دکتر سارا سعادتمند

جذب و انتقال

دانلود

درماتوفیت ها

دانلود

قارچ شناسی و آزمایشگاه

دانلود

جلبک شناسی و آزمایشگاه

دانلود

 

دکتر علیرضا ایرانبخش

روش تحقیق

دانلود

یاخته شناسی و بافت شناسی مولکولی پیشرفته

دانلود

فیزیولوژی گیاهی یک

دانلود

تکوین مولکولی

دانلود

 
 
 

دکتر خاوری نژاد

بیوشیمی لیپیدها و قندها

دانلود

تنظیم کننده‌های رشد گیاهی

دانلود

مباحث پیشرفته در کربوهیدرات‌ها و لیپیدها

دانلود

مباحثی در بیوشیمی

دانلود

متابولیسم گیاهی

دانلود

 

دکتر اکرم عیدی

بیوشیمی غشا

دانلود

مکانیسم تنظیم آب، الکترولیت و pH

دانلود

فیزیولوژی تولیدمثل

دانلود

فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

دانلود

زیست شناسی سلولی پیشرفته

دانلود

 
 

دکتر مریم قبه

آنزیم شناسی

دانلود

بیوشیمی پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک

دانلود

روش تحقیق

دانلود

روش‌های بیوشیمی و بیوفیزیک

دانلود

زیست فناوری

دانلود

زیست شناسی مولکولی پیشرفته

دانلود

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

دانلود

مباحثی در بیوشیمی

دانلود

 

دکتر جعفری

طرح درسی بیوشیمی ۲

دانلود

طرح درسی بیوشیمی سلولی

دانلود

طرح درسی بیوشیمی کروماتین

دانلود

طرح درسی بیوشیمی

دانلود

طرح درسی تنظیم متابولیسم

دانلود

طرح درسی روش تحقیق

دانلود

طرح درسی روش‌های بیوشیمی و بیوفیزیک

دانلود

طرح درسی زیست شناسی سلولی و مولکولی

دانلود

طرح درسی مولکولی پیشرفته

دانلود

 

دکتر نسیم حیاتی رودباری

ترمیم و هیستوژنز مولکولی

دانلود

جنین شناسی مقایسه‌ای جانوران

دانلود

زیست شناسی تکوینی جانوری

دانلود

مباحث ویژه

دانلود

 

 

دکتر پروانه مقامی

اساس فیزیکی پرتوها و اثرات بیولوژیکی انواع پرتوها

دانلود

تعیین ساختارهای متنوع پروتئین و اسیدهای نوکلئیک و نحوه عملکردشان

دانلود

آشنایی با تکنیک‌های دستور زی ژن و نوترکیبی DNA

دانلود

اساس فیزیکی پرتوها و اثرات بیولوژیکی انواع پرتوها

دانلود

بررسی اساس مولکولی سیستم بیولوژی

دانلود

بیوفیزیک پرتوی

دانلود

بیوفیزیک مولکولی

دانلود

روش‌های نوترکیبی

دانلود

زیست فناوری پروتئین

دانلود

مولکولی پیشرفته

دانلود

بیوانرژی

دانلود

مباحثی پیشرفته در بیولوژی مولکولی

دانلود

 
 
 

پروانه صفاریان

ایمنی شناسی

دانلود

ژنتیک پروکاریوتها

دانلود

فیزیولوژی ارگانیسم‌ها

دانلود

مهندسی ژنتیک

دانلود

ویروس شناسی

دانلود

میکروبیولوژی عمومی

دانلود

ویروس شناسی پیشرفته

دانلود

ایرج مهرگان

 

سیستماتیک گیاهی پیشرفته

دانلود

بیوسیستماتیک

دانلود

متون تخصصی

دانلود

تکامل

دانلود

آنالیز فیلوژنتیک در گیاهان

دانلود

بیوانفورماتیک گیاهی

دانلود

سیستماتیک گیاهی یک

دانلود

سیستماتیک گیاهی دو

دانلود

 
 

دکتر آزاده حکمت

زیست شناسی مولکولی پیشرفته

دانلود

روش تحقیق پیشرفته

دانلود

بیوفیزیک

دانلود

بیوفیزیک سرطان

دانلود

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

دانلود

بیوفیزیک سلولی

دانلود

فیزیک داروها

دانلود

روش تحقیق

دانلود

 

دکتر زهرا نورمحمدی

مهندسی ژنتیک تکمیلی

دانلود

ژنتیک مولکولی پیشرفته ۱

دانلود

تنظیم بیان ژنها

دانلود

مهندسی ژنتیک

دانلود

زیست فناوری مولکولی

دانلود

کاربرد مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی

دانلود

مهندسی ژنتیک یوکاریوتها

دانلود

ژنومیکس و پروتئومیکس

دانلود

زیست شناسی مولکولی پروکاریوتها

دانلود

ژنتیک جمعیت تکمیلی

دانلود

 

دکتر فتاح ستوده نژاد

 

طرح درس ایمنی

دانلود

طرح درس سلولی و ملکولی

دانلود

طرح درس کشت سلول

دانلود

 

دکتر شیوا ایرانی

چرخه سلولی از دید مولکولی

دانلود

زیست شناسی و ژنتیک سلول‌های بنیادی

دانلود

ژنتیک سرطان

دانلود

ساز و کارهای سلولی و مولکولی سرطان

دانلود

 

دکتر نوروزی

آزمایشگاه جلبک شناسی

دانلود

آزمایشگاه فیزیولوژی

دانلود

بیوتکنولوژی

دانلود

تالوفیتها

دانلود

جلبک شناسی

دانلود

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دو

دانلود

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی یک

دانلود

اکوفیزیولوژی گیاهی

دانلود

تنش در گیاهان

دانلود

رابطه آب و خاک و گیاه

دانلود

زیست مولکولی

دانلود

فیزیولوژی گیاهی دو

دانلود

آزمایشگاه کشت سلول و بافت گیاهی

دانلود

آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی

دانلود

فیزیولوژی گیاهی یک

دانلود