طرح درسی گروه شیمی

دکتر حسین آقایی

 

ترمودینامیک آماری ۱

دانلود

ترمودینامیک آماری ۲

دانلود

ترمودینامیک شیمیایی جامدات

دانلود

 

دکتر سحر بنی یعقوب

آشنایی و تسلط بر اصول تئوری و کاربرد نانو مواد معدنی

دانلود

آشنایی با مسائل روزشیمی در حوزه معدنی

دانلود

 

دکتر عبدالحسین روستاییان

پیشرفت‌های نوین در ترکیبات طبیعی

دانلود

 

دکتر مجید منجمی

بررسی پایه‌های الکتروشیمی و کاربردهای آن در واکنش‌های پیچیده شیمیایی

دانلود

 

دکتر مهسا ارمغان

شیمی سل - ژل

دانلود

معدنی پیشرفته

دانلود

 

دکتر یونس ولدبیگی

اصول پایه شیمی فیزیک، ترمودینامیک و سینتیک

دانلود

روش‌های محاسبات کوانتومی

دانلود