طرح درسی گروه شیمی

دکتر حسین آقایی

 

ترمودینامیک آماری ۱

دانلود

ترمودینامیک آماری ۲

دانلود

ترمودینامیک شیمیایی جامدات

دانلود

 

دکتر آبرومند

روش‌های حرارتی و سینتیکی و تجزیه

دانلود

روش‌های فیزیکی و شیمیایی جداسازی

دانلود

مباحث نوین در شیمی تجزیه

دانلود

 

دکتر محمد هادی گیویان راد

اسپکتروسکوپی تجزیه ای ۲

دانلود

شیمی تجزیه پیشرفته

دانلود

اسپکتروسکوپی تجزیه ای ۱

دانلود

الکتروشیمی تجزیه ای

دانلود

 

دکتر محمد صابر تهرانی

 

الکتروشیمی در حلالهای آلی

دانلود

روشهای نوین در آنالیز دستگاهی

دانلود

کروماتوگرافی

دانلود

لیزر و کاربرد آن

دانلود

 

دکتر مهسا ارمغان

 

روش تحقیق

دانلود

شیمی سل -ژل

دانلود

شیمی معدنی پیشرفته

دانلود

 

دکتر محمد یوسفی

 

طرح درس روش تحقیق

دانلود

طرح درس زبان

دانلود

طیف سنجی در شیمی معدنی

دانلود

طرح درس مباحث

دانلود

 

دکتر محمدرضا الله قلی قصری

(استاد مدعو)

 

مباحث نوین در شیمی کاربردی:

دانلود

واکنشگاه های شیمیایی

دانلود

گسترش آزمایشگاه تا صنعت

دانلود

 

سید امین میر محمدی

شیمی فیزیک پلیمرها

دانلود

تکنولوژی پلیمر

دانلود

ارتباط ساختار و خواص پلیمرها

دانلود

 
 

دکتر سحر بنی یعقوب

آشنایی و تسلط بر اصول تئوری و کاربرد نانو مواد معدنی

دانلود

آشنایی با مسائل روزشیمی در حوزه معدنی

دانلود

 

دکتر کاوش مجلسی

شیمی فیزیک پیشرفته بخش ترمودینامیک شیمیایی

دانلود

ترمودینامیک فرآیندهای برگشت ناپذیر

دانلود

ترمودینامیک آماری (۱)

دانلود

 

دکتر مرتضی روحانی

 

سنتز ترکیبات آلی (فیتوشیمی)

دانلود

شیمی عمومی ۱

دانلود

شیمی عمومی ۲

دانلود

شیمی آلی

دانلود

 

دکتر شهرام مهدی پور

پلیمرهای طبیعی

دانلود

سنتز پلیمر ۱

دانلود

 

دکتر مختاری

 

طرح درس روش تحقیق

دانلود

طرح درس شیمی آلی پیشرفته

دانلود

طیف سنجی مولکولی

دانلود

مباحث نوین در شیمی آلی

دانلود

 

دکتر میر جعفری

 

طرح درس روش سنتز آلی

دانلود

طرح درس شیمی آلی پیشرفته

دانلود

شیمی عملیات چرخه سوخت

دانلود

شیمی فیزیک آلی

دانلود

 

دکتر سجاد صداقت

(استاد مدعو)

 

کنترل دستگاهی در صنعت شیمی

دانلود

 
 

دکتر عبدالحسین روستاییان

پیشرفت‌های نوین در ترکیبات طبیعی

دانلود

 

دکتر مجید منجمی

بررسی پایه‌های الکتروشیمی و کاربردهای آن در واکنش‌های پیچیده شیمیایی

دانلود

 

دکتر مهسا ارمغان

شیمی سل - ژل

دانلود

معدنی پیشرفته

دانلود

 

دکتر یونس ولدبیگی

اصول پایه شیمی فیزیک، ترمودینامیک و سینتیک

دانلود

روش‌های محاسبات کوانتومی

دانلود