طرح درسی گروه زمین شناسی

دکتر سید جمال شیخ ذکریایی

بازالتها

دانلود

آندزیت

دانلود

انکلاوها و پترولوژی گرانیت‌ها

دانلود

پترولوژی تجربی

دانلود

پترولوژی سنگ‌های دگرگونی

دانلود

سنگ‌های پیروکلاسیت

دانلود

دگرگونی و مناطق برشی

دانلود

دگرگونی و مناطق برشی

دانلود

رخساره‌های ولکانیکی

دانلود

سنگ‌های پیروکلاستیک

دانلود

کانسارهای آذرین و دگرگونی

دانلود

 

عزت الله کاظم زاده

روش تحقیق

دانلود

اصول اکتشافات زمین فیزیکی

دانلود

اصول حفاری چاه‌های نفت

دانلود

 

دکتر زهرا ملکی

تکنوتیک تجربی

دانلود

تکنوتیک و رسوب گذاری

دانلود

چین خوردگی

دانلود

روش تحقیق

دانلود

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

دانلود

زمین ساخت پیشرفته ۱

دانلود

زمین ساخت خاورمیانه

دانلود

زمین شناسی ساختمانی کاربردی

دانلود

کانه زایی و تکنوتیک

دانلود

مباحث اساسی استرس

دانلود

مخاطرات زمین شناختی

دانلود

مورفوتکنوتیک

دانلود

 

دکتر سیدمحسن آل علی

رخساره‌های کربناته

دانلود

دیاژنز

دانلود

لیتوستراتیگرافی

دانلود

زمین شناسی نفت ایران

دانلود

سنگ شناسی رسوبی کربناته

دانلود

سنگ شناسی رسوبی پیشرفته

دانلود

محیطهای رسوبی پیشرفته

دانلود

مدل‌های رسوبی اکتشافی

دانلود

 

دکتر جعفری راد

 

تجزیه نمونه های معدنی

دانلود

دور سنجی اکتشافی

دانلود

اصول اکتشافات ذخایر معدنی

دانلود

کانی‌ها و سنگ‌های صنعتی

دانلود

ذخایر معدنی ایران

دانلود

متالوژی و اکتشاف فلزات خاص

دانلود

ذخایر رسوبی

دانلود

کانسارهای استراتاباند و استراتیفورم

دانلود

 

علی نقی دهقان

زمین شناسی مهندسی پیشرفته ۱

دانلود

 

دکتر علی سلگی

تکتونیک و ماگماتیسم

دانلود

روش تحقیق

دانلود

درس تکتونیک جنبا

دانلود

درس شکستگی

دانلود

درس مناطق برشی در سنگ‌ها

دانلود

 
 

دکتر امیر حسین کوکبی نژاد

فسیل بی مهرگان

دانلود

میکروفسیل پیشرفته

دانلود

 

دکتر مهران آرین

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته

دانلود

تکتونیک برخوردی

دانلود

تکوین قاره‌ها

دانلود

چین خوردگی

دانلود

کانه زایی و تکتونیک

دانلود

روش تحقیق

دانلود

تکتونیک و رسوبگذاری

دانلود

تحلیل حوضه‌ها

دانلود

تکتونیک برخوردی

دانلود

تکوین قاره‌ها

دانلود

زمین ساخت (تکتونیک)

دانلود

زمین شناسی ساختمانی

دیاپیریسم

زمین ساخت جهانی

دانلود

دانلود

‌‌‌‌دانلود

 
 

ضیاالدین شعاعی

مکانیک خاک

دانلود

 

دکتر نیما نظافتی

اصول اکتشافات ژئوفیزیکی - ارشد

دانلود

ذخایر معدنی ایران – ارشد

دانلود

زبان تخصصی پیشرفته – دکتری

دانلود

ژئوشیمی ایزوتوپ‌های پایدار – دکتری

دانلود

کاربرد ایزوتوپ‌ها در زمین شناسی

دانلود

کانسارهای آذرین و دگرگونی - ارشد

دانلود

کانسارهای رسوبی - ارشد

دانلود

کانی زایی در پوسته قاره‌ای پرکا

دانلود

کانی شناسی – کارشناسی

دانلود

کانی‌ها و سنگ‌های صنعتی – ارشد

دانلود

تجزیه نمونه‌های معدنی – ارشد

دانلود

فلززایی در زمان و مکان – دکتری

دانلود

اصول اکتشافات ذخایر معدنی

دانلود

 
 

دکتر اکرم میرزایی

رخساره آواری

دانلود

رسوب شناسی

دانلود

زمین شناسی نفت

دانلود

سنگ شناسی رسوبی

دانلود

مخازن آواری

دانلود