طرح درسی گروه زمین شناسی

‌‌

دکتر زهرا ملکی

تکنوتیک تجربی

دانلود

تکنوتیک و رسوب گذاری

دانلود

چین خوردگی

دانلود

روش تحقیق

دانلود

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

دانلود

زمین ساخت پیشرفته ۱

دانلود

زمین ساخت خاورمیانه

دانلود

زمین شناسی ساختمانی کاربردی

دانلود

کانه زایی و تکنوتیک

دانلود

مباحث اساسی استرس

دانلود

مخاطرات زمین شناختی

دانلود

مورفوتکنوتیک

دانلود

 

دکتر سیدمحسن آل علی

رخساره های کربناته

دانلود

دیاژنز

دانلود

لیتوستراتیگرافی

دانلود

زمین شناسی نفت ایران

دانلود

سنگ شناسی رسوبی کربناته

دانلود

سنگ شناسی رسوبی پیشرفته

دانلود

محیطهای رسوبی پیشرفته

دانلود

مدلهای رسوبی اکتشافی

دانلود

 
 

دکتر سیدجمال الدین شیخ ذکریایی

پترولوژی رخساره های دگرگونی

دانلود

کانسارهای آذرین و دگرگونی

دانلود

انکلاوها و پترولوژی گرانیت ها

دانلود

پترولوژی تجربی

دانلود

دگرگونی و مناطق برشی

دانلود

رخساره های ولکانیکی

دانلود

سنگ های پیروکلاستیک

دانلود

 

دکتر علی سلگی

درس تکتونیک جنبا

دانلود

درس شکستگی

دانلود

درس مناطق برشی در سنگ ها

دانلود

 

دکتر مهران آرین

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته

دانلود

تکتونیک برخوردی

دانلود

تکوین قاره ها

دانلود

چین خوردگی

دانلود

کانه زایی و تکتونیک

دانلود

روش تحقیق

دانلود

تکتونیک و رسوبگذاری

دانلود

تحلیل حوضه ها

دانلود

تکتونیک برخوردی

دانلود

تکوین قاره ها

دانلود

زمین ساخت (تکتونیک)

دانلود

زمین شناسی ساختمانی

دانلود

 

دکتر نیما نظافتی

اصول اکتشافات ژئوفیزیکی - ارشد

دانلود

ذخایر معدنی ایران ارشد

دانلود

زبان تخصصی پیشرفته دکتری

دانلود

ژئوشیمی ایزوتوپ های پایدار دکتری

دانلود

کاربرد ایزوتوپ ها در زمین شناسی

دانلود

کانسارهای آذرین و دگرگونی - ارشد

دانلود

کانسارهای رسوبی - ارشد

دانلود

کانی زایی در پوسته قاره ای پرکا

دانلود

کانی شناسی کارشناسی

دانلود

کانی ها و سنگ های صنعتی ارشد

دانلود

تجزیه نمونه های معدنی ارشد

دانلود

فلززایی در زمان و مکان - دکتری

دانلود