طرح درسی گروه آمار

دکتر بهزادی

استنباط آماری

دانلود

روش‌های پیشرفته آماری در تحقیقات آموزشی

دانلود

 

دکتر احمد شاهورانی

روانشناسی آموزش ریاضی

دانلود

نظریه های آموزش ریاضی

دانلود

مبانی برنامه ریزی درسی

دانلود

اصول آموزش ریاضی

دانلود