طرح درسی گروه ژئوفیزیک

دکتر مشین چی اصل

ژئوالکتریک

دانلود

روشهای پیشرفته اکتشافی در ژئوالکتریک

دانلود

اکتشافات بروش IP

دانلود

اکتشافات به روش EM

دانلود