طرح درسی گروه ژئوفیزیک

دکتر مشین چی اصل

ژئوالکتریک

دانلود

روشهای پیشرفته اکتشافی در ژئوالکتریک

دانلود

اکتشافات بروش IP

دانلود

اکتشافات به روش EM

دانلود

 

دکتر محمود مهر آموز

تئوری ژئودتیک

دانلود

مبانی گرانیسنجی

دانلود

دکتر محمود مهرآموز

آزمایشگاه ژئوفیزیک

دانلود

ژئوفیزیک ۲

دانلود

موارد ویژه در مهندسی اکتشاف

دانلود

نقشه برداری عمومی

دانلود

 
 

دکتر رضا حیدری

تحلیل سیگنال ها و سیستم ها (فیلتر دیجیتال)

دانلود

لرزه شناسی

دانلود

مهندسی زلزله

دانلود

زلزله شناسی پیشرفته

دانلود

ژئوفیزیک ۱

دانلود

 

دکتر زمردیان

روش تحقیق، مقاله و رساله‌نویسی پیشرفته

دانلود

تئوری پتانسیل

دانلود