طرح درسی گروه ریاضی

دکتر حمید رسولی

جبر پیشرفته

دانلود

ریاضی ۱

دانلود

ریاضی ۲

دانلود

ریاضیات ۳- معادلات دیفرانسیل

دانلود

زبان تخصصی

دانلود

نظریه رسته

دانلود

نظریه گروه ها و کاربردهای آن

دانلود

توپولوژی جبری

دانلود

جبر جامع جهانی

دانلود

نظریه گراف

دانلود

 

دکتر توفیق الهویرنلو

ریاضیات فازی: نظریه تقریب

دانلود

انالیز عددی پیشرفته

دانلود

معادلات دیفرانسیل جزیی هذلولوی

دانلود

 
 

دکتر مهدی آژینی

آنالیز تابعی غیر خطی

دانلود

آنالیز حقیقی

دانلود

ریاضی مهندسی

دانلود

مبانی احتمال

دانلود

مبانی ریاضی

دانلود

معادلات دیفرانسیل

دانلود

 

دکتر مردان بیگی

جبرهای باناخ

دانلود

ریاضی مهندسی

دانلود

مبانی علم ریاضی

دانلود

معادلات دیفرانسیل

دانلود

 
 

دکتر حسین دوستی

مبانی ریاضیات

دانلود

نظریه ترکیباتی گروهها

دانلود

معادلات دیفرانسیل

دانلود

مدلسازی ریاضی

دانلود

 

دکتر علی ایرانمنش

نظریه ی نمایش گروه ها

دانلود

 
 

دکتر ابوالفضل تهرانیان

توپولوژی جبری

دانلود

جبر جابجایی

دانلود

جبر غیر جابجایی

دانلود

ریاضی ۲

دانلود

 

نیوشا مستولی

ریاضی یک

دانلود

ریاضی دو

دانلود

محاسبات عددی

دانلود

 

الهه ملاییان

ریاضی عمومی یک

دانلود

ریاضیات یک

دانلود

معادلات دیفرانسیل

دانلود

 

طیبه آهنگری

ریاضی عمومی یک (چهار واحدی)

دانلود

ریاضی عمومی یک (سه واحدی)

دانلود

ریاضی عمومی دو

دانلود

 
 

دکتر حسین زاده لطفی

آنالیز تصمیم گیری

دانلود

برنامه ریزی پویا

دانلود

تحلیل پوشش داده ها ۲

دانلود

حساب تغییرات و بهینه سازی

دانلود

ریاضیات بیمه پیشرفته

دانلود