طرح درسی گروه هواشناسی

دکتر امیرحسین مشکوتی

دینامیک جو پیش نیاز

دانلود

دینامیک جو پیشرفته

دانلود

گردش کلی

دانلود

لایه مرزی

دانلود

مبانی هواشناسی همدیدی

دانلود

 

دکتر سهراب حجام

خرد اقلیم شناسی زیستی

دانلود

 

دکتر غلامعلی کمالی

اقلیم شناسی کشاورزی پیشرفته

دانلود

اندازه گیری دقیق در تحقیقات هواشناسی کشاورزی

دانلود

آشنائی با اقلیم شناسی و تغییر اقلیم و مولفه‌های اثر گذار بر آن

دانلود

آشنائی با روش‌های برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و گیاهان زراعی و...

دانلود