گروه فیزیک

گروه فیزیک

 

جناب آقای دکتر حاجی حسینی

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیک: sh_haji@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/h-hajihoseini/fa

 

 

سرکار خانم دکتر اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m-eslami@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-eslami/fa

 

جناب آقای دکتر حنطه زاده

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: hanteh@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hantehzadeh/fa

 

جناب آقای دکتر الهی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: smohammad_elahi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-elahi/fa

 

 

 

جناب آقای دکتر پدرام

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: p.pedram@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/p-pedram/fa

 

 

سرکار خانم دکتر پرهیزگار

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: s.parhizgar@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/s-parhizgar/fa

 

 

سرکار خانم دکتر خواجه نژاد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: a.khajehnezhad@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/a-khajenejad/fa

 

 

سرکار خانم دکتر دارابی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: e.darabi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/e-darabi/fa

 

 

جناب آقای دکتر درانیان

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: doran@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/d-doranian

 

 

سرکار خانم دکتر رفیع بخش

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: rafibakhsh@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: https://www.rafibakhsh.ir

 

 

جناب آقای دکتر ساری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: sari@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/a-sari/fa

 

 

جناب آقای دکتر سالم

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m.salem@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-salem/fa

 

 

 

جناب آقای دکتر ساویز

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: shahrooz.saviz@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-saviz/fa

 

 

جناب آقای دکتر سبط

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: sa.sebt@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/a-sebt/fa

 

 

جناب آقای دکتر قرآن نویس

مرتبه علمی:

پست الکترونیک: ghoranneviss@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-ghoranneviss/fa

 

 

جناب اقای دکتر محمد رضا ابولحسنی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: m-abolhasani@srbiau.ac.ir‌‌‌‌‌‌‌

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-abolhasani/fa

 

جنای آقای دکتر سعید تهرانی نسب

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: s.tehraninasab@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/s-tehraninasab/fa

 

جناب آقای دکتر یوسف سیدجلیلی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: seyedjalili@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/y-seyedjalili/fa

 

جناب آقای دکتر محمود ملاباشی

مرتبه علمی: استاد نیمه وقت

پست الکترونیک: m-molabashi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-molabashi/fa

 

جناب آقای دکتر حمید افتخاری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

آدرس سایت: