طرح درس گروه فیزیک

طرح های درسی گروه فیزیک

 

دکتر حاجی حسینی

آزمایشگاه فیزیک ۱

دانلود

آزمایشگاه فیزیک ۲

دانلود

 

دکتر حنطه زاده

آزمایشگاه پیشرفته

دانلود

آزمایشگاه فیزیک مدرن و کوانتوم

دانلود

آزمایشگاه فیزیک ۱

دانلود

 

دکتر اسلامی

الکترومغناطیس ۲

دانلود

کوانتوم پیشرفته ۱

دانلود

مکانیک تحلیلی ۱

دانلود

 

 

دکتر الهی

مکانیک آماری پیشرفته

دانلود

فیزیک حالت جامد

دانلود

فیزیک پیشرفته حالت جامد

دانلود

فیزیک پایه ۲

دانلود

کوانتوم ۱

دانلود

 

 

دکتر امامی

فیزیک مدرن کاربردی

دانلود

کوانتوم پیشرفته ۱

دانلود

درس نجوم

دانلود

 

دکتر پدرام

آزمایشگاه فیزیک مدرن

دانلود

 

 

دکتر پرهیزکار

حالت جامد پیشرفته۲

دانلود

کوانتوم پیشرفته ۲

دانلود

 

 

دکتر خواجه نژاد

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

دانلود

فیزیک مدرن

دانلود

لایه های نازک و مسطح

دانلود

 

 

دکتر دارابی

آزمایشگاه نانوفیزیک

دانلود

مقدمه ای بر طراحی اپتیکی

دانلود

 

 

دکتر درانیان

مکانیک کوانتومی نسبیتی

دانلود

الکترودینامیک ۲

دانلود

تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نوری…

دانلود

 

 

دکتر رفیع بخش

فیزیک محاسباتی

دانلود

ریاضی فیزیک ۲

دانلود

ریاضی فیزیک ۳

دانلود

 

 

دکتر ساری

فیزیک عمومی

دا نلود

کاربرد پلاسما

دانلود

کامپیوتر ۲

دانلود

کامپیوتر ۱

دانلود

 

 

دکتر سالم

الکترومغناطیس

دانلود

مکانیک آمار یپشرفته ۱

دانلود

نظریه میدانهای کوانتومی ۱

دانلود

 

 

دکتر ساویز

الکترودینامیک ۱

دانلود

الکترودینامیک ۱

دانلود

آزمایشگاه فیزیک مدرن

دانلود

 

 

دکتر سبط

نانوذرات و کاربرد

دانلود

فیزیک آماری

دانلود

کوانتوم ۲

دانلود

 

 

دکتر قرآن نویس

آزمایشگاه پیشرفته

دانلود

پلاسمای ارشد

دانلود

 

 

دکتر مشکاتی

ابزار های آشکار سازی و تشخیصی ۱

دانلود

فیزیک پلاسما ۱

دانلود

مقدمه ای بر همجوشی کنترل شده

دانلود

مکانیک تحلیلی ۱

دانلود