گروه علوم زمین

 

مدیر گروه تخصصی علوم زمین: جناب آقای دکتر نیما نظافتی (زمین شناسی اقتصادی)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: nezafati@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/n-nezafati/fa

 

 

جناب آقای دکتر مهران آرین (زمین شناسی ساختمانی)

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: mehranarian@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-arian/fa

 

 

جناب آقای دکتر سید محسن آل علی (رسوب شناسی، سنگ شناسی رسوبی و زمین شناسی)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m.aleali@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-aleali/fa

 

 

 

جناب آقای دکتر علیرضا جعفری راد (زمین شناسی اقتصادی)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: alirezajafarirad@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/a-jafarirad/fa l

 

 

جناب آقای دکتر رضا حیدری (زلزله شناسی و ژئوفیزیک)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: r-heidari@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/r-heidari/fa

 

 

 

جناب آقای دکتر علی سلگی (زمین شناسی ساختمانی)

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: a.solgi@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/a-solgi/fa

 

 

جناب آقای دکتر سیدجمال الدین شیخ ذکریایی (پترولوژی و زمین شناسی)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: sheikhzakariaee@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/j-sheikhzakariaee/fa

 

 

جناب آقای دکتر غلامعلی کمالی (هواشناسی)

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: a.kamali@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/gh-kamali/fa

 

 

سرکار خانم دکتر زهرا ملکی (زمین شناسی ساختمانی)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: z.maleki@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/z-maleki/fa

 

 

جناب آقای دکتر امیر حسین مشکوتی (هواشناسی)

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: ameshkatee@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/a-meshkatee/fa

 

 

جناب آقای دکتر محمود مهرآموز (گرانی سنجی و ژئوفیزیک)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m.mehramooz@srbiau.ac.ir

آدرس سایت: http://faculty.srbiau.ac.ir/m-mehramouz/fa