مسئولین و کارکنان دانشکده

 

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌ریاست دانشکده
جناب آقای دکتر پرویز آبرومندآذر
رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
مرتبه: دانشیار

 

 

معاون دانشکده

جناب آقای دکتر ساری

رشته تحصیلی: فیزیک

مرتبه: استادیار

 

 

مدیر پژوهش: سرکار خانم دکتر مقامی

رشته تحصیلی: بیوفیزیک

مرتبه: استادیار